AM RU EN

YOUR LOYAL PARTNER

YOUR LOYAL PARTNER

YOUR LOYAL PARTNER

YOUR LOYAL PARTNER

YOUR LOYAL PARTNER

Accounting and bookkeeping Personnel accounting Consulting Implementation and recovery of accounting Legal services Transfer pricing

Services

Accounting and bookkeeping

We adhere to modern approaches to accounting and reporting and take full financial responsibility for the work we do. In T-Account, work is done as a team. Each accounting team consists of experienced accountants, auditors, lawyers, HR staff, and business consultants. To ensure the absolute quality of the work, a three-level system is in place: execution, inspection, and re-inspection.Our skilled specialists, having many years of work experience, constantly participating in seminars on amendment...

Read More

Personnel accounting

HR specialists of T-Account will help you properly document and record the employment relationship between employees and your company. According to the RA Labor Code and other legal acts regulating employer-employee relations, every organization must carry out personnel recording, regardless of the field of activity. Correct and competent documentation and accounting of employment relationships will allow you to avoid unnecessary fines. It also increases the mutual trust between the employer and...

Read More

Consulting

Companies that do not have experienced employees or expertise to analyze investment plans in depth often turn to financial advisors. The involvement of external consultants allows the business to acquire fresh ideas and look at the implementation of financial transactions from a different perspective.Do you need financial advice for your project? Each manager or business owner has to answer this question for themselves, but there is no doubt that this service is extremely useful in the current u...

Read More

Implementation and recovery of accounting

In fact, the restoration of accounting is the correction of deficiencies in accounting. There are no common standards for restoring accounting records. It all depends on what the purpose is. In general, accounting restoration involves work in several directions.  Missing accounting records are filled in, and redundant or incorrect wordings are removed, resulting in the formation of the accounting base. Accounting records are checked against primary documents to verify the authenticity of t...

Read More

Legal services

T Account's experienced legal team also provides legal services. Our experienced team has a track record of success that has enabled our partners to act from a strong legal position in challenging situations.Legal services also include: Submission of a declaration of the real beneficiary, Consultations on corporate law issues, Development of charters of legal entities, Registration of legal entities, Increase or decrease in authorized capital, Implementation of current legal measures in the acti...

Read More

Transfer pricing

Transfer pricing is increasingly in the spotlight with tax jurisdictions focusing on cross-border transactions in an attempt to clamp down on abuse and compliance weakness.But what does transfer pricing really mean? It refers to the pricing of transactions between related parties, covering such diverse areas as goods and services, intangible property, and loans between associated entities.We can offer you:Preparation of mandatory transfer pricing documentation for related-party tr...

Read More

About Us

T Account Limited Liability Company was founded in 2007 by Tigran Martirosyan, the founder, and director of the company. In the first years of activity, the company had up to ten employees. Due to years of hard work and the high quality of services provided, the number of clients and employees of the company...

Partners

The secret of our success is our clients, who prefer services in accordance with the requirements of the time.


Highly recommend T-account's accounting and payroll services. DISQO has partnered with them for 5 years, and we have consistently been impressed by their professionalism, expertise, and attention to detail. T-account has shown a deep understanding of our business needs from the beginning, ensuring that all of our financial statements and reports are accurate and up-to-date. Their team's vast knowledge of tax laws and regulations has provided invaluable guidance and advice to our company. T-account's responsiveness is another standout feature. They are always quick to address any questions or concerns we may have and provide exceptional customer service. Sona Grigoryan  Director, People Operations 


I started our organization in Armenia in January 2015. We are Clinical Research Organization. We engaged with Taccount LLC in March that year. We had 5 employees at that time and now 450+ employees in Armenia and about 4000 globally. Both organizations have organically grown together. We are a large global organization and they have delivered accounting practices compatible with global standards. We work together as a family, but deliver as a large organization. We are in our 8th year of partnership and look forward to our decade together.Director Kirit Velani

Տևական ժամանակ է ինչ Փարկինգ Սիթի Սերվիս ՓԲ ընկերությունը համագործակցում է Թի Ըքաունթ ՍՊ ընկերության հետ հաշվապահական հաշվառման ծառայությունների մատուցման մասով։ Համագործակցության ընթացքում Թի Ըքաունթ ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչները ձևավորել են դրական համբավ, մասնավորապես, ցուցաբերել են վստահելի գործընկերոջ վարքագիծ՝ օբյեկտիվորեն և օպերատիվ մատուցելով իրենց մասնագիտական ծառայությունները։Հավելենք նաև, որ համագործակցության նպատակահարմարությունը ոչ ﬕայն պայամանավորված է ծառայությունների ձեռք բերման հայտարարված մրցույթում լավագույն պայմաններ առաջարկելով, այլ նաև այն հանգամանքով, որ ընկերության կողﬕց մատուցվում է բարձր որակի ծառայություն, իսկ աշխատակիցները աչքի են ընկնում արհեստավարժությամբ։Ելնելով վերոգրյալից, ինչպես նաև հաշվի առնելով փաստացի համագործակցության արդյունքները, կարող ենք փաստել, որ Թի Ըքաունթ ՍՊ ընկերության հետ համագործակցությունը գործնականում դյուրին է և արդյունավետ։


Փարկինգ Սիթի Սերվիս ՓԲԸ Տնօրեն՝ Վ․Հարությունյա

Մեր ընկերությունը շուկայում գործում է 2005թ-ից, բայց Թի Ըքաունթի հետ սկսել ենք աշխատել 2019թ-ի փետրվարից։ Մեր ընկերության հաշվապահությունը վստահելով Թի Ըքաունթին՝ ավելի հանգիստ եմ ինձ զգում։ Գործ ունենք պրոֆեսիոնալ, պունկտուալ թիմի հետ։ Վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը երկարատև է լինելու, դրա մասին է խոսում նաև այն փաստը, որ նոր ընկերություն գրանցելով միանգամից դիմում ենք իրենց հաշվապահության համար։

 

Խաչատրյան Մոբիլսերվիս ընկերության տնօրեն Արթուր Խաչատրյան

Շուրջ 11 տարի առաջ հայրենադարձվելով Հայաստան` որոշեցի զբաղվել բիզնես գործունեությամբ:Ծանոթացա Թի Ըքքաունթ ընկերության հետ:Այդ պահից սկսած հասկացա, որ բիզնես հարաբերությունների մեջ հայաստանյան օրենքների չիմացությունը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ այն իրականացնելու և զարգացնելու համար:Թի Ըքքաունթ ընկերության արհեստավարժ թիմի բարձրակարգ սպասարկման և իմացության հարուստ բազայի շնորհիվ, արդեն իսկ վայելում եմ բիզնես հաջողություններս հայրենիքիս մեջ:Շնորհակալություն, որ իմ կողքին եք:

Սեւակ Եիրիքյան


Որպես փորձառու և պատասխանատու գործընկերոջ՝ մեր ընկերությունն իր ստեղծման օրվանից Թի Ըքաունթին է վստահել իր հաշվապահական հաշվառման գործառույթը, որն իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող և արհեստավարժ մասնագետների ներգրավմամբ։ Մեր համագործակցության ավելի քան հինգ տարիների ընթացքում երբեք առիթ չենք ունեցել դժգոհ մնալու Թի Ըքաունթի ղեկավարության և մասնագետների աշխատանքից, ովքեր մշտապես հասանելի են նաև հարցերի և խորհրդատվության համար։ Փոխադարձաբար կարևորելով նաև աշխատանքի մեջ բաց քննարկումների և համատեղ լավագույն լուծումները փնտրելու մշակույթը՝ մեր ընկերությունների միջև հաստատվել է փոխվստահության վրա հիմնված կայուն համագործակցություն։

Գլխավոր ֆինանսական վերլուծաբան Էմիլեն Խուդավերդյան

Թի Ըքաունթ ՍՊ ընկերության հետ մեր կազմակերպությունը համագարծակցում է արդեն 6 տարի: Այս ընթացքում գործընկերը մեզ մատուցել է բավական բարձր մակարդակի իրավաբանական և հաշվապահական ծառայություններ, որի համար «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳԿՀԿ-ը իր երախտագիտությունն է հայտնում:

Շուրջ երկու տարվա ներդաշնակ համագործակցության փորձ ունենք Թի Ըքաունթ ընկերության հետ։ Թի Ըքաունթի թիմում ընգրկված են բարձր պրոֆեսինալիզմով մասնագետներ, որի արդյունքում ցանկացած հարց շատ արագ և լավագույնս լուծում է ստանում։ Կարծում ենք դեռ երկար ժամանակ կհամագործակցենք` հնարավորինս խորացնելով համագործակցության մակարդակը։


 Executive Managing Director   Ara Khachatryan

FAQ

How fast can we switch to outsourcing?

Our products help you attain the perfect beauty youn can ever imagined.

How is оrganized accounting in T Account?

Our products help you attain the perfect beauty youn can ever imagined.

What cooperation options are available?

What cooperation options are available?

How become a partner?

If you want to become a partner, please, fill your contact information.

APPLY